top of page
regulaminy-background.jpg

Postanowienia Ogólne

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Efekt MH, NIP: 6471390073, w Wodzisławiu Śląskim , za pośrednictwem serwisu internetowego www.emmebiitalia.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1 Definicje

 1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 4. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.emmebiitalia.pl

 5. Usługodawca - oznacza firmę Efekt MH, NIP: 6471390073 znajdującą się w Wodzisław Śląski, ul.Gawędy 55, 44-300, 

 6. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbit/s. Strona internetowa przygotowana jest w wersjach mobilej i komputerowej.

 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne: 
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Blog
  c) Konsultacja i wycena
  d) Formularz zapytania o produkt
  e) Newsletter;
  f) Zamieszczenie opinii.
  g) Rejestracja w serwisie

 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

 4. Blog usługa skierowana do zarejestrowanych użytkowników, którzy za pośrednictwem wyrażenia zgody przy rejestracji opisanej §3 Regulaminu punkt 10. mogą brać udział w przeglądaniu, komentowaniu, edycji swojego profilu i innych aktywnościach zgodnych z kodeksem poprawnego postępowania na blogu, który znajdziesz w kodeks postępowania na blogu. 

 5. Konsultacja i wycena jest to forma korespondencji za pośrednictwem aplikacji WIX Ascent z użytkownikami serwisu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby serwisu. 

 6. W ramach usługi Formularz zapytanie o produkt Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie zapytania o cenę produktu i za pośrednictwem wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych daje możliwość przedstawienia użytkownikowi oferty wybranego produktu. Dla zarejestrowanych użytkowników jest dostępna opcja szybkiego zapytania o produkt, która przekazuje informacje o użytkowniku do Usługodawcy za pośrednictwem bazy danych Serwisu internetowego. 

 7.  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter, z prośbą o jej potwierdzenie i aktywację usługi. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi Newsletter.

 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę w inny sposób.

 9. Usługa Zamieszczenie opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji na Stronie Internetowej Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących realizacji umowy zawartej z Przedsiębiorcą. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wybiera przekierowanie na Stronę Internetową Serwisu zawarte w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Przedsiębiorcę na adres elektroniczny Użytkownika, a następnie wypełnia dedykowany formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniego polecenie dostępnego w formularzu. Zamieszczona przez Użytkownika opinia może być publikowana na stronie internetowej Przedsiębiorcy.

 10. Usługa rejestracji w serwisie pozwala użytkownikowi na dołączenia do społeczności Serwisu internetowego za pomocą formularza, gdzie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobligowany do podania prawdziwych danych osobowych i jest w pełni za nie odpowiedzialny jak. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania, usunięcia Użytkownika jeśli zapadnie jakiekolwiek podejrzenie łamania regulaminu bądź niewłaściwego zachowania przez Użytkownika. Rejestracja daje użytkownikowi dodatkowe funkcje takie jak komentowanie i przeglądanie bloga, Szybkie zapytanie o produkt co jest funkcją Formularza zapytania o produkt. 

 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

§4 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz  rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści bez zgody czy informowania użytkownika. 

 5.  Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §5 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §3 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7. Użytkownik udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub strony internetowej Przedsiębiorcy, w odniesieniu do którego Użytkownik zamieścił treść.

§5 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2.  Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 3.  Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz  rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści bez zgody czy informowania użytkownika. 

 5.  Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §4 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §3 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7. Użytkownik udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub strony internetowej Przedsiębiorcy, w odniesieniu do którego Użytkownik zamieścił treść.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

Warunki Postępowania

Blog Kodeks postępowania

Każdy użytkownik bloga na stronie www.emmebiitalia.pl jest zobligowany do przestrzegania jego zasad umieszczanych treści opisanych dokładnie §4 regulaminu, ich złamanie może skutkować natychmiastowym zablokowaniem użytkownika od jakikolwiek aktywności i usunięcie jego treści przez Usługodawcę, a treści łamiące kodeks polskiego prawa mogą być przekazane odpowiednim instytucją. 

By zapełnić użytkownikom serwisu, wysoki standard konwersacji i jakość prowadzonych dyskusji prosimy o przestrzeganie kilku prostych zasad kodeksu opisanego poniżej. 

bottom of page